ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА 2023

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА 2023

МИР
Благоденствие, Солидарност, Прогрес

БСП поставя общественото благо и националните интереси на първо място. 

Наши дългосрочни цели за България са:
Осигуряване на благоденствието българския народ и поставяне на обществения интерес над частните интереси и нерегулирания пазар.
Осъществяване на социално-солидарен модел за държавно, икономическо, обществено и лично развитие.
Защита на конституционния ред, отстояване на принципите на прогресивно развиваща се правова държава в мирен свят без войни.  

За постигането на тези цели определяме следните приоритети: 
Последователна политика за ръст на доходите и покупателната способност на гражданите: въвеждане таван на цените на основни стоки и услуги и укротяване на инфлацията, определяне на необлагаем минимум и реформа на данъчната система при гарантиране на фискална стабилност, семейно подоходно облагане, ръст на социалните плащания и по-високи пенсии;
Развитие на енергетиката, включително и ядрената, с дългосрочен държавен ангажимент за разработване на нови индустриални мощности и намаляване на енергийната бедност;
Реформа в образованието: нови учебни програми и един учебник по предмет; промяна в нормативите за издръжка на ученици и студенти и държавно финансирани научни проекти; увеличаване на учителските заплати и средствата за издръжка на средните и висши училища;  
Реформа в здравеопазването, с държавен ангажимент за достъп до здравна помощ на всеки български гражданин, увеличаване и задържане в страната на медицинските кадри; премахване статута на търговски дружества на държавните и общинските болници.
Приоритет на българските национални интереси, на независимостта и суверенитета на страната. Ненамеса във военни конфликти и опазване на мира и сигурността в страната. 

С ясно съзнание за своята историческа отговорност и обществен дълг БСП ще работи за осъществяването на тези цели при възможно най-благоприятно за българските граждани политическо, икономическо и мирно решение на национални и световни проблеми. Съобразявайки се с водещите си програмни положения за осигуряване на общностен и личен просперитет при зачитане на конституционните норми, БСП работи за постигането тези цели, като се ангажира с историческия, политическия и експертния потенциал на своите членове и симпатизанти.